Kết cục bi thảm của 'tòa Keangnam giữa đại ngàn Tây Bắc'

Tòa nhà của "trùm ma túy" Tráng A Tàng đang bị đập bỏ.
Tòa nhà của "trùm ma túy" Tráng A Tàng đang bị đập bỏ.
Tòa nhà của "trùm ma túy" Tráng A Tàng đang bị đập bỏ.