Huyện đảo Lý Sơn trữ lương thực ứng phó bão số 6 - Nakri

Lên top