Huyện Bố Trạch - Quảng Bình: Dư 22 tỉ đồng sau khi chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển