Họp tới lui, người Đà Nẵng phải đợi thêm 1 năm mới có lối đi xuống biển