Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Họp tới lui, người Đà Nẵng phải đợi thêm 1 năm mới có lối đi xuống biển