Hơn 366.000 tỉ đồng mở đường giao thông nông thôn

Mở đường giao thông nông thôn.
Mở đường giao thông nông thôn.
Mở đường giao thông nông thôn.
Lên top