Hồi âm bài “Xã về đích nông thôn mới 3 năm, dân vẫn sống 3 không”