Học viện Ngân hàng phân viện Phú Yên bị di dời

Học viện Ngân hàng phân viện Phú Yên. Ảnh: Liêu Linh
Học viện Ngân hàng phân viện Phú Yên. Ảnh: Liêu Linh
Học viện Ngân hàng phân viện Phú Yên. Ảnh: Liêu Linh
Lên top