Học sinh nhiều địa phương ở Thái Nguyên nghỉ học trực tiếp để chống dịch

Nhiều địa phương ở Thái Nguyên cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.
Nhiều địa phương ở Thái Nguyên cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.
Nhiều địa phương ở Thái Nguyên cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.
Lên top