Học sinh lớp 3 trả lại trên 40 triệu đồng nhặt được

Nhật Nam (đứng) không tham của rơi
Nhật Nam (đứng) không tham của rơi