Học sinh lớp 1 tử vong do giáo viên lùi xe bất cẩn