Học sinh bóp cổ cô giáo: Đình chỉ 1 năm có thể gây cú sốc tâm lý

Đình chỉ học một năm với học sinh bóp cổ cô.
Đình chỉ học một năm với học sinh bóp cổ cô.
Đình chỉ học một năm với học sinh bóp cổ cô.