Hoàn thành cách ly y tế với 229 công dân trở về từ Nhật Bản

Hoàn thành cách ly y tế với 229 công dân trở về từ Nhật Bản.
Hoàn thành cách ly y tế với 229 công dân trở về từ Nhật Bản.
Hoàn thành cách ly y tế với 229 công dân trở về từ Nhật Bản.
Lên top