Hoàn tất đưa hơn 2 ngàn du khách từ Lý Sơn về đất liền an toàn