Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm nói về nguồn gốc chính xác của lễ Vu Lan

Thả hoa đăng trong lễ Vu Lan tại chùa Tây Thiên, Vĩnh Phúc Ảnh: PV
Thả hoa đăng trong lễ Vu Lan tại chùa Tây Thiên, Vĩnh Phúc Ảnh: PV