Hỗ trợ người dân sửa lại nhà sau trận lốc xoáy

Chính quyền đang cho người về hỗ trợ dân sửa lại nhà sau trận lốc xoáy. Ảnh: CTV
Chính quyền đang cho người về hỗ trợ dân sửa lại nhà sau trận lốc xoáy. Ảnh: CTV