Hồ chứa nước 4,3 triệu m3 bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập

Phần sạt, trượt kéo dài gần 70m.
Phần sạt, trượt kéo dài gần 70m.
Phần sạt, trượt kéo dài gần 70m.