Dự thảo nghị định về bảo hiểm tai nạn lao động:

Hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% chi phí đóng bảo hiểm

Nhiều lao động chưa nắm được các quyền lợi của Dự thảo
Nhiều lao động chưa nắm được các quyền lợi của Dự thảo