Hệ thống thu phí tự động không dừng vẫn còn các bất cập

Yêu cầu hoàn thiện và khắc phục các bất cập của hệ thống thu phí tự động không dừng. Ảnh ĐT
Yêu cầu hoàn thiện và khắc phục các bất cập của hệ thống thu phí tự động không dừng. Ảnh ĐT
Yêu cầu hoàn thiện và khắc phục các bất cập của hệ thống thu phí tự động không dừng. Ảnh ĐT
Lên top