KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP VÀ LẤN VỊNH NHA TRANG (KHÁNH HÒA):

HĐND tỉnh sẽ chất vấn phó chủ tịch và chủ tịch UBND tỉnh