HĐND tỉnh Bình Dương giám sát bệnh viện công bỏ không

Bệnh viện 1.500 giường chậm thi công, đến nay vẫn còn xây dựng chưa xong. Ảnh: Đình Trọng
Bệnh viện 1.500 giường chậm thi công, đến nay vẫn còn xây dựng chưa xong. Ảnh: Đình Trọng
Bệnh viện 1.500 giường chậm thi công, đến nay vẫn còn xây dựng chưa xong. Ảnh: Đình Trọng
Lên top