Hậu Giang thừa nhận cấp tạm biển xanh là chưa đúng quy định