Hành khách khi làm thủ tục phải giữ khoảng cách tối thiếu 2 mét

Hành khách khi làm thủ tục hàng không phải giữ khoảng cách tối thiếu 2m.
Hành khách khi làm thủ tục hàng không phải giữ khoảng cách tối thiếu 2m.
Hành khách khi làm thủ tục hàng không phải giữ khoảng cách tối thiếu 2m.
Lên top