Hàng triệu lao động trẻ “lơ mơ” kiến thức an toàn lao động