Hàng trăm người đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người và hiến xác cho khoa học

Đại diện Trung tâm Điều Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trả lời câu hỏi của người dân tại Ngày hội “Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người và hiến xác cho khoa học” 2017.
Đại diện Trung tâm Điều Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trả lời câu hỏi của người dân tại Ngày hội “Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người và hiến xác cho khoa học” 2017.