Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng chục hécta ngao chết trắng