Hai thanh sắt hộp "rơi tự do" trúng nhà dân, một người suýt mất mạng

Hai thanh sắt hộp "rơi tự do" trúng nhà dân, một người suýt mất mạng.
Hai thanh sắt hộp "rơi tự do" trúng nhà dân, một người suýt mất mạng.
Hai thanh sắt hộp "rơi tự do" trúng nhà dân, một người suýt mất mạng.
Lên top