Hải Phòng: Nổ tàu lai dắt, 4 người bị bỏng nặng

Khu vực âu đà của nhà máy đóng tàu Phà Rừng
Khu vực âu đà của nhà máy đóng tàu Phà Rừng