Hải Phòng: Huyện An Dương chấn chỉnh công tác thu chi đầu năm học