Hải Dương: Chủ tịch xã tốt nghiệp cấp 3 trước cấp 2 gần 10 năm