Hai chiếc cổng vòm vừa phát lộ ở Kinh thành Huế là cửa đặt pháo?

Bản đồ BAVH 1933, điểm 121: Cửa Tả và Cửa Hữu của Đông Thành Thủy Quan theo miêu tả của Cadièrre, chính là 2 pháo môn đã được trung tá Colonel Ardant du Picq khảo tả trong bài "Những đồn lũy của Kinh thành Huế" năm 1924.
Bản đồ BAVH 1933, điểm 121: Cửa Tả và Cửa Hữu của Đông Thành Thủy Quan theo miêu tả của Cadièrre, chính là 2 pháo môn đã được trung tá Colonel Ardant du Picq khảo tả trong bài "Những đồn lũy của Kinh thành Huế" năm 1924.
Bản đồ BAVH 1933, điểm 121: Cửa Tả và Cửa Hữu của Đông Thành Thủy Quan theo miêu tả của Cadièrre, chính là 2 pháo môn đã được trung tá Colonel Ardant du Picq khảo tả trong bài "Những đồn lũy của Kinh thành Huế" năm 1924.
Lên top