Hai bệnh viện gom bệnh nhân khám từ thiện để trục lợi quỹ bảo hiểm y tế?

Bệnh viện mắt Cao Nguyên, 6 tháng nhưng yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế 24,2 tỉ đồng, trong khi dự toán kinh phí giao cả năm chỉ có 18,6 tỉ đồng. Ảnh Phong Nam
Bệnh viện mắt Cao Nguyên, 6 tháng nhưng yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế 24,2 tỉ đồng, trong khi dự toán kinh phí giao cả năm chỉ có 18,6 tỉ đồng. Ảnh Phong Nam
Bệnh viện mắt Cao Nguyên, 6 tháng nhưng yêu cầu thanh toán bảo hiểm y tế 24,2 tỉ đồng, trong khi dự toán kinh phí giao cả năm chỉ có 18,6 tỉ đồng. Ảnh Phong Nam
Lên top