Hà Tĩnh: Nước lũ rút dần, còn hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập