Hà Tĩnh: Nợ đóng bảo hiểm xã hội tăng cao

Hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
Ảnh: H.T
Hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: H.T
Hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: H.T
Lên top