Hà Tĩnh: Hàng trăm tiểu thương mở nhạc ăn mừng, mở cửa kinh doanh trở lại