Hà Nội ưu tiên giải quyết việc làm cho khu vực nông thôn