Hà Nội thu khoảng 185 tỷ đồng từ khách du lịch trong ngày 2.9