Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội thu khoảng 185 tỷ đồng từ khách du lịch trong ngày 2.9