Hà Nội sẽ kiểm tra các cửa hành kinh doanh trái cây từ 1.4

Bắt đầu từ 1.4, các đoàn kiểm tra liên ngành của TP sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh trái cây
Bắt đầu từ 1.4, các đoàn kiểm tra liên ngành của TP sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh trái cây
Bắt đầu từ 1.4, các đoàn kiểm tra liên ngành của TP sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh trái cây