Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thí điểm chính quyền đô thị:

Hà Nội sẽ ghép nhiều phường, có chức danh phường trưởng?

Ông Võ Nguyên Phong.
Ông Võ Nguyên Phong.