Hà Nội: Nhiều chủ nhà trọ giảm 50%-100% tiền thuê nhà cho người lao động

Phường Phúc Xá vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê cho lao động nghèo.
Phường Phúc Xá vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê cho lao động nghèo.
Phường Phúc Xá vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê cho lao động nghèo.
Lên top