Hà Nội kiên quyết giải tỏa các điểm trông giữ xe trái phép