Hà Nội: Dòng người như nêm bay qua rào cướp lộc ở đền Gióng