Hà Nội: Đạn xuyên bụng phụ nữ đi đường

Đạn xuyên phần bụng phụ nữ đi đường.
Đạn xuyên phần bụng phụ nữ đi đường.