Hà Nội: Con đường dài 600m hoàn thành trong 17 năm