Hà Nam yêu cầu doanh nghiệp khai mỏ thực hiện đúng quy định pháp luật