Hà Nam: Đa dạng hóa loại hình thu tiền giúp khách hàng dễ dàng thanh toán tiền điện