Hà Giang bác bỏ thông tin điều trị F0 là học sinh trong lán trại tạm bợ

Các tổ y tế xuống từng thôn bản, lấy mẫu xét nghiệm từng người tại điểm nóng xã Sủng Thài và xã Ngọc Long (Yên Minh, Hà Giang).
Các tổ y tế xuống từng thôn bản, lấy mẫu xét nghiệm từng người tại điểm nóng xã Sủng Thài và xã Ngọc Long (Yên Minh, Hà Giang).
Các tổ y tế xuống từng thôn bản, lấy mẫu xét nghiệm từng người tại điểm nóng xã Sủng Thài và xã Ngọc Long (Yên Minh, Hà Giang).
Lên top