Giáo sư Việt được Nhật hoàng tặng huân chương Thụy Bảo Vàng