Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giáo sư Việt được Nhật hoàng tặng huân chương Thụy Bảo Vàng