Giăng lưới, nhốt 12 chim thiên nga ở hồ Thiền Quang