Giám sát việc thu phí, lệ phí để kịp thời chấn chỉnh