Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giải thể BCĐ Tây Nam Bộ: Nhiều cán bộ chưa biết đi đâu, về đâu

Trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.
Trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.